Ostatnie Wpisy
2014-11-05

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem, w związku z zapadłym w marcu tego roku wyrokiem TSUE w sprawie C-38/13. Zmiany zakładają w głównej mierze doprecyzowanie przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony.

2014-10-29

Ostatnio w mediach często podnoszony jest temat dyskutowanej w Sejmie zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczących tzw. pracy w soboty (art. 151(3) k.p). Proponowane zmiany zakładają wprowadzenie możliwości rekompensowania takiej pracy nie tylko czasem wolnym, ale również dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Ostateczny kształt zmian nie jest jeszcze znany, jednak propozycję wyraźnego uregulowania możliwości płacenia za pracę w soboty uważam za słuszną. Odpowiada ona bowiem realnym problemom pracodawców i sankcjonuje rozwiązanie stosowane w praktyce.

2014-10-17

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Po wykorzystaniu urlopu, pracodawcy często zwalniają pracowników z obowiązku świadczenia pracy. Tego rodzaju decyzja powinna być poprzedzona dokładną analizą potrzeb pracodawcy, gdyż może się zdarzyć, że w okresie wypowiedzenia wystąpi zapotrzebowanie na pracę zwalnianego pracownika.

2014-09-30

Od generalnej zasady, zgodnie z którą pracodawca - udzielając urlopów wypoczynkowych - nie jest związany wnioskiem pracownika, Kodeks pracy przewiduje pewien wyjątek. Otóż pracodawca jest zobowiązany udzielić takiego urlopu pracownicy na jej wniosek, w okresie przypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Czy pracodawca ma także obowiązek udzielić takiego urlopu bezpośrednio po innych urlopach związanych z rodzicielstwem i wychowaniem dziecka?

2014-08-04

Współautorem tego wpisu jest Gerard Karp. Wspólnie prezentujemy najważniejsze kwestie prawne, które trzeba wziąć pod uwagę prowadząc proces rekrutacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.

Punktem wyjścia procesu rekrutacyjnego jest ocena, czy zatrudnienie musi mieć formę umowy o pracę. Polskie prawo zabrania zawierania umów cywilnoprawnych, jeżeli praca będzie wykonywana w warunkach typowych dla stosunku pracy, tj. w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem i na jego ryzyko. Taka umowa cywilnoprawna może zostać uznana przez sąd pracy za umowę o pracę.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy
Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2014
Tagi
Kodeks pracy (13)nowelizacja (7)orzecznictwo SN (6)czas pracy (5)umowa o pracę (5)
dyskryminacja (4)uprawnienia związane z rodzicielstwem (3)urlopy macierzyńskie (3)rozwiązanie umowy o pracę (3)orzecznictwo (3)urlop wychowawczy (3)odpowiedzialność pracodawcy (3)urlop rodzicielski (3)ochrona interesów pracodawcy (3)odpowiedzialność pracownika (3)okres wypowiedzenia (3)Legal Alert (3)prawo UE (3)dodatkowy urlop macierzyński (3)dane osobowe (2)okres rozliczeniowy (2)zmiana pracodawcy (2)bhp (2)BYOD (2)umowa na czas określony (2)naruszenie przepisów bhp (2)dni wolne od pracy (2)sąd pracy (2)rozkład czasu pracy (2)rekrutacja (2)urlop wypoczynkowy (2)niezdolność do pracy (2)okres zasiłkowy (2)artykuły prasowe (2)minimalne warunki zatrudnienia (2)bring your own device (2)związki zawodowe (2)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)wypowiedzenie (2)zwolnienia grupowe (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1)obowiązki pracodawcy (1)porozumienie (1)wypadek przy pracy (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)zasiłek chorobowy (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)renta (1)weksel (1)zakaz konkurencji (1)Proseed (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)przejście zakładu pracy (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)swobodny przepływ pracowników (1)delegowanie (1)przekazywanie danych osobowych (1)praca w sobotę (1)zasiłek macierzyński (1)centra usług (1)terminy (1)badania kontrolne (1)uprawnienia pracodawcy (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (1)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)urlop bezpłatny (1)odszkodowanie (1)umowa przedwstępna (1)przejęcie pracowników (1)elektroniczny papieros (1)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (1)dieta (1)list intencyjny (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)podróż służbowa (1)Background screening (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)praca zmianowa (1)ochrona danych osobowych (1)praca w niedziele i święta (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)dopuszczenie do pracy (1)
więcej...