Ostatnie Wpisy
2014-10-29

Ostatnio w mediach często podnoszony jest temat dyskutowanej w Sejmie zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczących tzw. pracy w soboty (art. 151(3) k.p). Proponowane zmiany zakładają wprowadzenie możliwości rekompensowania takiej pracy nie tylko czasem wolnym, ale również dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Ostateczny kształt zmian nie jest jeszcze znany, jednak propozycję wyraźnego uregulowania możliwości płacenia za pracę w soboty uważam za słuszną. Odpowiada ona bowiem realnym problemom pracodawców i sankcjonuje rozwiązanie stosowane w praktyce.

2014-10-17

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Po wykorzystaniu urlopu, pracodawcy często zwalniają pracowników z obowiązku świadczenia pracy. Tego rodzaju decyzja powinna być poprzedzona dokładną analizą potrzeb pracodawcy, gdyż może się zdarzyć, że w okresie wypowiedzenia wystąpi zapotrzebowanie na pracę zwalnianego pracownika.

2014-09-30

Od generalnej zasady, zgodnie z którą pracodawca - udzielając urlopów wypoczynkowych - nie jest związany wnioskiem pracownika, Kodeks pracy przewiduje pewien wyjątek. Otóż pracodawca jest zobowiązany udzielić takiego urlopu pracownicy na jej wniosek, w okresie przypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Czy pracodawca ma także obowiązek udzielić takiego urlopu bezpośrednio po innych urlopach związanych z rodzicielstwem i wychowaniem dziecka?

2014-08-04

Współautorem tego wpisu jest Gerard Karp. Wspólnie prezentujemy najważniejsze kwestie prawne, które trzeba wziąć pod uwagę prowadząc proces rekrutacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.

Punktem wyjścia procesu rekrutacyjnego jest ocena, czy zatrudnienie musi mieć formę umowy o pracę. Polskie prawo zabrania zawierania umów cywilnoprawnych, jeżeli praca będzie wykonywana w warunkach typowych dla stosunku pracy, tj. w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem i na jego ryzyko. Taka umowa cywilnoprawna może zostać uznana przez sąd pracy za umowę o pracę.

2014-07-23

W relacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami zdarzają się sytuacje, które uzasadniają ukaranie pracownika, ale nie zawsze uzasadniają zwolnienie go z pracy. W takich przypadkach, polskie prawo pracy przewiduje narzędzia umożliwiające pracodawcom dyscyplinowanie pracowników, jednakże w dość ograniczonym zakresie. Nieuzasadnione lub nieprawidłowe zastosowanie sankcji przewidzianej w Kodeksie pracy może skończyć się w sądzie, dlatego też przed nałożeniem kary należy dokładnie sprawdzić zasady stosowania kar porządkowych oraz przeanalizować rodzaj popełnionego przez pracownika przewinienia.

Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

EuroZamowienia


 IPwSieci


 Przepisnaenergetyke

Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2014
Tagi
Kodeks pracy (12)nowelizacja (6)orzecznictwo SN (6)czas pracy (5)umowa o pracę (4)
urlop wychowawczy (3)odpowiedzialność pracodawcy (3)urlop rodzicielski (3)dyskryminacja (3)Legal Alert (3)dodatkowy urlop macierzyński (3)uprawnienia związane z rodzicielstwem (3)urlopy macierzyńskie (3)ochrona interesów pracodawcy (3)odpowiedzialność pracownika (3)naruszenie przepisów bhp (2)prawo UE (2)dane osobowe (2)niezdolność do pracy (2)okres rozliczeniowy (2)okres zasiłkowy (2)bring your own device (2)związki zawodowe (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)orzecznictwo (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)dni wolne od pracy (2)rozkład czasu pracy (2)rekrutacja (2)urlop wypoczynkowy (2)zmiana pracodawcy (2)bhp (2)minimalne warunki zatrudnienia (2)BYOD (2)rozwiązanie umowy o pracę (2)okres wypowiedzenia (2)praca w niedziele i święta (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)dopuszczenie do pracy (1)wypowiedzenie (1)zwolnienia grupowe (1)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (1)skierowanie na badania kontrolne (1)obowiązki pracodawcy (1)porozumienie (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)odszkodowanie (1)weksel (1)zakaz konkurencji (1)przejęcie pracowników (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)cudzoziemcy (1)umowa na czas określony (1)delegowanie (1)przekazywanie danych osobowych (1)praca w sobotę (1)centra usług (1)terminy (1)badania kontrolne (1)uprawnienia pracodawcy (1)sąd pracy (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (1)wypadek przy pracy (1)zasiłek chorobowy (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)renta (1)referencje (1)Proseed (1)urlop bezpłatny (1)umowa przedwstępna (1)przejście zakładu pracy (1)elektroniczny papieros (1)Employment Law in Europe (1)dieta (1)list intencyjny (1)swobodny przepływ pracowników (1)podróż służbowa (1)Background screening (1)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1)czas wolny (1)zasiłek macierzyński (1)praca zmianowa (1)ochrona danych osobowych (1)
więcej...