2013-05-28
Jak prawidłowo wyliczyć okres zasiłkowy?

Autorem tego wpisu jest Michał Balicki.

Celem uniknięcia komplikacji w wypłatach zasiłku chorobowego, istotne z punktu widzenia pracodawcy jest to, czym jest zasiłek chorobowy i okres zasiłkowy. Częstym problemem z którym spotykają się pracodawcy jest wątpliwość, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z niezdolnością do pracy w ramach jednego okresu zasiłkowego, a kiedy pracodawca zobowiązany jest do otwarcia kolejnego okresu zasiłkowego. Błędne określenie okresu zasiłkowego może spowodować wystąpienie nadpłaty zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji pracodawca (jeżeli jest podmiotem wypłacającym świadczenie) może mieć problem z odzyskaniem nadpłaconej kwoty od pracownika. Należy pamiętać, że jeżeli nadpłata nastąpiła z winy pracodawcy, np. w konsekwencji złego obliczenia okresu zasiłkowego, pracownik może nie mieć obowiązku zwrotu takiego świadczenia, a dodatkowo po stronie pracodawcy powstanie zaległość wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek chorobowy

Art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa („Ustawa”), uzależnia otrzymywanie zasiłku chorobowego od faktu bycia ubezpieczonym oraz bycia niezdolnym do pracy z powodu choroby w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zatem osoba uprawniona może otrzymywać zasiłek chorobowy przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby. Zasiłek chorobowy będzie wypłacany jednak nie dłużej niż przez 182 dni. Jeżeli natomiast niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – okres ten ulega wynosi do 270 dni.

Okres zasiłkowy

Pod pojęciem okresu zasiłkowego rozumiemy okres, w trakcie którego uprawnionemu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Zasady obliczenia okresu zasiłkowego określają przepisy Ustawy. Generalnie, do danego okresu zasiłkowego w wymiarze, o którym była mowa powyżej, wlicza się poszczególne okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy uprawnionego, potwierdzonej przez lekarza w odpowiedniej formie (np. druk zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA).

Sumowanie okresów nieprzerwanej nieobecności

Do jednego okresu zasiłkowego nieprzekraczającego 182 (lub odpowiednio - 270) dni należy wliczyć:

  • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, potwierdzonej przez lekarza w odpowiedniej formie, bez względu na konkretną przyczynę (jednostkę chorobową),
  • okres niezdolności do pracy będący wynikiem tej samej jednostki chorobowej, jeżeli zaistniał on po przerwie nieprzekraczającej 60 dni od ustania poprzedniego okresu niezdolności do pracy będącej wynikiem tej samej jednostki chorobowej. Potwierdzenia takiego stanu rzeczy dokonuje lekarz poprzez wpisanie, zgodnie z art. 57 Ustawy, kodu „A” na druku zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA.

Wskazane powyżej okresy składają się na jeden okres zasiłkowy, w trakcie którego uprawniony otrzymuje jeden zasiłek chorobowy.

Zatem podstawą do otwarcia nowego okresu zasiłkowego może być:

  • przerwa powstała między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy, wynikającymi z różnych jednostek chorobowych (brak „nieprzerwanej” niezdolności do pracy), lub
  • dłuższa niż 60 dniowa przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy, spowodowana tą samą jednostką chorobową, lub
  • zmiana jednostki chorobowej, będącej przyczyną niezdolności do pracy.

Czego nie wliczamy do okresu zasiłkowego

Do okresu zasiłkowego nie należy wliczać okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu innej przyczyny niż z powodu choroby np. okresu zwolnienia z tytułu opieki nad członkiem rodziny, za który osobie uprawnionej przysługuje zasiłek opiekuńczy. Również nieuprawnione będzie zaliczenie okresu urlopu macierzyńskiego jako okresu niezdolności do pracy z tytułu choroby.

Powrót do pracy

Uprawnionego pracownika można, po upływie okresu w jakim pobierał zasiłek chorobowy w okresie dłuższym niż 30 dni, dopuścić do pracy, jeżeli przedstawi zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że jest już zdolny do pracy. Pracownik musi przedstawić zaświadczenie bez względu na to, czy zgłasza chęć powrotu do pracy, czy też upłynął już okres niezdolności do pracy, lub czy też upłynął okres zasiłkowy (182 albo 270 dni).

Kluczowe dla właściwego ustalania okresu zasiłkowego są zatem druki zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA dostarczane przez pracownika. W oparciu o informacje zawarte w tych drukach pracodawca ustala, czy ma do czynienia z niezdolnością do pracy w ramach jednego okresu zasiłkowego, czy należy otworzyć nowy okres zasiłkowy.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
E-mail (ukryty)
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Cookies

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności i plików cookies. Sprawdź

O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy
Polecamy

Interaktywny, międzynarodowy przewodnik Eversheds po prawie
pracy i świadczeniach emerytalnych.
Aby dowiedzieć 
się więcej, kliknij tutaj.


O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2015
Tagi
Kodeks pracy (15)orzecznictwo SN (9)nowelizacja (8)orzecznictwo (7)ochrona interesów pracodawcy (5)
czas pracy (5)umowa o pracę (5)urlop wychowawczy (4)sąd pracy (4)artykuły prasowe (4)Legal Alert (4)prawo UE (4)dyskryminacja (4)odpowiedzialność pracodawcy (3)urlop rodzicielski (3)niezdolność do pracy (3)odpowiedzialność pracownika (3)ubezpieczenia społeczne (3)okres wypowiedzenia (3)dodatkowy urlop macierzyński (3)uprawnienia związane z rodzicielstwem (3)dane osobowe (3)obowiązki pracodawcy (3)urlopy macierzyńskie (3)zmiana pracodawcy (3)bhp (3)rozwiązanie umowy o pracę (3)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)dni wolne od pracy (2)rozkład czasu pracy (2)rekrutacja (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)urlop wypoczynkowy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)odszkodowanie (2)minimalne warunki zatrudnienia (2)przejęcie pracowników (2)bring your own device (2)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (2)związki zawodowe (2)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2)ochrona danych osobowych (2)naruszenie obowiązków przez pracownika (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)dopuszczenie do pracy (2)wypowiedzenie (2)okres rozliczeniowy (2)wypadek przy pracy (2)zakaz konkurencji (2)składki ZUS (2)przejście zakładu pracy (2)BYOD (2)umowa na czas określony (2)przekazywanie danych osobowych (2)uprawnienia pracodawcy (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (1)due diligence (1)ruchomy czas pracy (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)umowa przedwstępna (1)elektroniczny papieros (1)kontrakt menadżerski (1)dieta (1)list intencyjny (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)wstępne badania lekarskie (1)podróż służbowa (1)Background screening (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)praca zmianowa (1)praca w niedziele i święta (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)zwolnienia grupowe (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1)porozumienie (1)dokumentacja pracownicza (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)zasiłek chorobowy (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)działalność gospodarcza (1)renta (1)weksel (1)Proseed (1)dbanie o dobro zakładu pracy (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)opracowania (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)swobodny przepływ pracowników (1)skierowanie na badania wstępne (1)delegowanie (1)praca w sobotę (1)zasiłek macierzyński (1)centra usług (1)terminy (1)
więcej...