2013-05-28
Jak prawidłowo wyliczyć okres zasiłkowy?

Autorem tego wpisu jest Michał Balicki.

Celem uniknięcia komplikacji w wypłatach zasiłku chorobowego, istotne z punktu widzenia pracodawcy jest to, czym jest zasiłek chorobowy i okres zasiłkowy. Częstym problemem z którym spotykają się pracodawcy jest wątpliwość, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z niezdolnością do pracy w ramach jednego okresu zasiłkowego, a kiedy pracodawca zobowiązany jest do otwarcia kolejnego okresu zasiłkowego. Błędne określenie okresu zasiłkowego może spowodować wystąpienie nadpłaty zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji pracodawca (jeżeli jest podmiotem wypłacającym świadczenie) może mieć problem z odzyskaniem nadpłaconej kwoty od pracownika. Należy pamiętać, że jeżeli nadpłata nastąpiła z winy pracodawcy, np. w konsekwencji złego obliczenia okresu zasiłkowego, pracownik może nie mieć obowiązku zwrotu takiego świadczenia, a dodatkowo po stronie pracodawcy powstanie zaległość wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek chorobowy

Art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa („Ustawa”), uzależnia otrzymywanie zasiłku chorobowego od faktu bycia ubezpieczonym oraz bycia niezdolnym do pracy z powodu choroby w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zatem osoba uprawniona może otrzymywać zasiłek chorobowy przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby. Zasiłek chorobowy będzie wypłacany jednak nie dłużej niż przez 182 dni. Jeżeli natomiast niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – okres ten ulega wynosi do 270 dni.

Okres zasiłkowy

Pod pojęciem okresu zasiłkowego rozumiemy okres, w trakcie którego uprawnionemu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Zasady obliczenia okresu zasiłkowego określają przepisy Ustawy. Generalnie, do danego okresu zasiłkowego w wymiarze, o którym była mowa powyżej, wlicza się poszczególne okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy uprawnionego, potwierdzonej przez lekarza w odpowiedniej formie (np. druk zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA).

Sumowanie okresów nieprzerwanej nieobecności

Do jednego okresu zasiłkowego nieprzekraczającego 182 (lub odpowiednio - 270) dni należy wliczyć:

  • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, potwierdzonej przez lekarza w odpowiedniej formie, bez względu na konkretną przyczynę (jednostkę chorobową),
  • okres niezdolności do pracy będący wynikiem tej samej jednostki chorobowej, jeżeli zaistniał on po przerwie nieprzekraczającej 60 dni od ustania poprzedniego okresu niezdolności do pracy będącej wynikiem tej samej jednostki chorobowej. Potwierdzenia takiego stanu rzeczy dokonuje lekarz poprzez wpisanie, zgodnie z art. 57 Ustawy, kodu „A” na druku zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA.

Wskazane powyżej okresy składają się na jeden okres zasiłkowy, w trakcie którego uprawniony otrzymuje jeden zasiłek chorobowy.

Zatem podstawą do otwarcia nowego okresu zasiłkowego może być:

  • przerwa powstała między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy, wynikającymi z różnych jednostek chorobowych (brak „nieprzerwanej” niezdolności do pracy), lub
  • dłuższa niż 60 dniowa przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy, spowodowana tą samą jednostką chorobową, lub
  • zmiana jednostki chorobowej, będącej przyczyną niezdolności do pracy.

Czego nie wliczamy do okresu zasiłkowego

Do okresu zasiłkowego nie należy wliczać okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu innej przyczyny niż z powodu choroby np. okresu zwolnienia z tytułu opieki nad członkiem rodziny, za który osobie uprawnionej przysługuje zasiłek opiekuńczy. Również nieuprawnione będzie zaliczenie okresu urlopu macierzyńskiego jako okresu niezdolności do pracy z tytułu choroby.

Powrót do pracy

Uprawnionego pracownika można, po upływie okresu w jakim pobierał zasiłek chorobowy w okresie dłuższym niż 30 dni, dopuścić do pracy, jeżeli przedstawi zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że jest już zdolny do pracy. Pracownik musi przedstawić zaświadczenie bez względu na to, czy zgłasza chęć powrotu do pracy, czy też upłynął już okres niezdolności do pracy, lub czy też upłynął okres zasiłkowy (182 albo 270 dni).

Kluczowe dla właściwego ustalania okresu zasiłkowego są zatem druki zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA dostarczane przez pracownika. W oparciu o informacje zawarte w tych drukach pracodawca ustala, czy ma do czynienia z niezdolnością do pracy w ramach jednego okresu zasiłkowego, czy należy otworzyć nowy okres zasiłkowy.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
E-mail (ukryty)
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Polecamy

Korzystanie z social media
w pracy


Poznaj podejście europejskich
firm do aktywności pracowników
w internecie. Więcej 

O autorach
Ostatnie komentarze
Ewa Łachowska-Brol komentuje Jak rekrutować, nie naruszając prawa
Archiwum
2016
Tagi
Kodeks pracy (26)nowelizacja (15)umowa o pracę (12)orzecznictwo SN (11)orzecznictwo (10)
obowiązki pracodawcy (8)rozwiązanie umowy o pracę (8)okres wypowiedzenia (7)Legal Alert (7)prawo UE (7)wypowiedzenie (7)umowa na czas określony (7)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)dyskryminacja (6)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)uprawnienia związane z rodzicielstwem (5)urlopy macierzyńskie (5)czas pracy (5)odpowiedzialność pracownika (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)odszkodowanie (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)zakaz konkurencji (4)bhp (4)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)odpowiedzialność pracodawcy (3)rekrutacja (3)niezdolność do pracy (3)ubezpieczenia społeczne (3)przejęcie pracowników (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)dopuszczenie do pracy (3)dane osobowe (3)zmiana pracodawcy (3)przejście zakładu pracy (3)delegowanie (3)badania kontrolne (2)naruszenie przepisów bhp (2)dni wolne od pracy (2)rozkład czasu pracy (2)urlop wypoczynkowy (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)urlop bezpłatny (2)okres zasiłkowy (2)kontrakt menadżerski (2)bring your own device (2)dieta (2)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)ochrona danych osobowych (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)porozumienie (2)okres rozliczeniowy (2)wypadek przy pracy (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)składki ZUS (2)BYOD (2)skierowanie na badania wstępne (2)przekazywanie danych osobowych (2)terminy (2)zasiłek macierzyński (2)uprawnienia pracodawcy (1)pokemon (1)delegacja (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1) (1)due diligence (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)ruchomy czas pracy (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)Opodatkowanie dochodów (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)cudzoziemcy (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)praca zmianowa (1)praca w niedziele i święta (1)pokemongo (1)kary porządkowe (1)elektroniczne zwolnienie lekarskie (1)outsourcing (1) (1)wyjazd służbowy (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)dokumentacja pracownicza (1)weksel własny (1)świadectwo pracy (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)elastyczne formy zatrudnienia (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)zasiłek chorobowy (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)renta (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)Proseed (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)minimalna stawka godzinowa (1)swobodny przepływ pracowników (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)centra usług (1)
więcej...