2021-04-21
Czy po brexicie trudniej jest delegować pracowników?

Od początku bieżącego roku, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, pracodawcy wysyłający pracowników do lub z tego państwa nie korzystają już z praw wynikających z unijnej swobody świadczenia usług i swobody przepływu osób, co wpływa na zmniejszenie mobilności zatrudnienia pomiędzy UK i UE. Co dokładnie oznacza to dla delegujących przedsiębiorców i czy będzie wiązało się z dodatkowymi utrudnieniami?

Umowa o handlu i współpracy

24 grudnia 2020 roku Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo wynegocjowały umowę o handlu i współpracy (Trade and Cooperation Agreement, TCA), regulującą zasady kooperacji po Brexicie.

Po 3 miesiącach od ustalenia zasad dalszego funkcjonowania konsekwencje tego historycznego wydarzenia budzą wiele wątpliwości, między innymi w zakresie legalizacji zatrudnienia oraz prawa pracy. Jedną ze szczególnie istotnych dziedzin, na które wpływa brexit, są reguły odbywania podróży służbowych oraz delegowania pracowników.

Kontynuacja pobytu po okresie przejściowym

Do końca okresu przejściowego pobyt obywateli UK przebywających lub wykonujących pracę w Polsce był legalny. W tym okresie mogli oni również złożyć wniosek o wydanie specjalnego pozwolenia na pobyt. Takie pozwolenie jest ważne przez okres 5 lat i uprawnia także do pracy na terytorium wystawiającego je kraju.

W innych przypadkach, m.in. gdy zezwolenie na pobyt czasowy straci ważność, obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny może legalnie wykonywać pracę na terytorium RP dopiero po uzyskaniu odpowiednich dokumentów pobytowych i zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową na zasadach ogólnych, dotyczących obywateli państw trzecich.

Jeśli chodzi o wjazd do Polski, to po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej obywateli tego kraju obowiązują takie same zasady wjazdu na terytorium Schengen jak obywateli innych państw trzecich.

TCA nie zawiera natomiast przepisów regulujących zasady delegowania pracowników brytyjskich do UE, ani odwrotnie. Niemniej jednak przewiduje możliwość czasowego pobytu na terytorium Unii osób fizycznych w związku ze świadczeniem usług, np. w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub wysyłania osób wykonujących pracę w ramach świadczonych usług transgranicznych. Jednakże, co do zasady, wykonywanie pracy na terytorium UE wiązać się będzie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Zabezpieczenie społeczne

TCA zawiera także szereg przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które mają na celu ochronę uprawnień osób przemieszczających się pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią po 1 stycznia 2021 r.

Dotyczy to zatem osób, które po 1 stycznia 2021 r. legalnie przebywają w UE lub w Zjednoczonym Królestwie, i których sytuacja z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego nie ogranicza się do jednego państwa – w tym pracowników delegowanych. Przepisy obejmują również członków ich rodzin i osoby pozostające na ich utrzymaniu.

Regulacje dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczą także opieki zdrowotnej. Co prawda na mocy krajowego ustawodawstwa imigracyjnego mogą mieć zastosowanie dodatkowe wymogi, TCA gwarantuje jednak, że kraj ubezpieczenia zwraca koszty leczenia do kraju zamieszkania. W tym zakresie będą zatem obowiązywać takie same zasady jak dotychczas. Mają one zastosowanie do osób przemieszczających się m.in. w celach zawodowych.

W odniesieniu do pracowników delegowanych, co do zasady mogą oni podlegać pod system zabezpieczenia społecznego państwa wysyłającego przez okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Niemniej jednak regulacje w tym zakresie są aktualnie przedmiotem prac w Parlamencie Europejskim.

Państwa członkowskie mogą wystąpić, po uprzednim powiadomieniu Komisji, o kontynuację podlegania pod system zabezpieczenia społecznego państwa wysyłającego w dotychczasowej formie. W tym przedłużonym okresie pracownicy delegowani nadal opłacają swoje składki na ubezpieczenie społeczne w państwie wysyłającym, jednak dane państwo może zadecydować o jego skróceniu.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2022
Tagi
Kodeks pracy (31)nowelizacja (19)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)whistleblowing (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)sygnaliści (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)dopuszczenie do pracy (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)odpowiedzialność pracodawcy (4)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)praca zdalna (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)zatrudnianie cudzoziemców (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)cudzoziemcy (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)dokumentacja pracownicza (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)brexit (2)BYOD (2)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2) (2)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zezwolenie na pracę (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)szczepienia COVID-19 (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)Chambers & Partners (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)służba wojskowa (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)Ukraina (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)certyfikaty covidowe (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)badanie trzeźwości pracowników (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)pracownik-żołnierz (1)
więcej...