2021-09-09
Sygnaliści: Nowe obowiązki pracodawców jeszcze w 2021 roku

Do 17 grudnia 2021 r. Polska jest zobowiązana implementować dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, nazywaną też dyrektywą o sygnalistach.
Oznacza to, że pracodawcy powinni przygotować się na podjęcie dodatkowych obowiązków przewidzianych dyrektywą.

Sygnalista to osoba, która ujawnia nieprawidłowości lub niezgodne z prawem działania np. swojego pracodawcy. Dyrektywa o sygnalistach określa natomiast m.in. ogólne ramy prawne, w jakich powinien mieścić się system zgłaszania nieprawidłowości zaobserwowanych przez sygnalistów, wymagania, jakie ten system powinien spełniać oraz zasady dotyczące ochrony sygnalistów. W odniesieniu do pracodawców z sektora prywatnego dyrektywa dotyczy, co do zasady, podmiotów zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Dyrektywa zobowiązuje Polskę oraz inne państwa członkowskie do uchwalenia przepisów, które będą wprowadzały nakreślone nią zasady do przepisów prawa krajowego. Polska ustawa o sygnalistach powinna obowiązywać już od 17 grudnia 2021 r., jednak do tej pory nie została uchwalona ani nie opublikowano jej projektu. Oznacza to, że nadal nie wiadomo, jakie szczegółowe zobowiązania będą ciążyły na polskich pracodawcach. Polski ustawodawca może zatem pozostawić pracodawcom mało czasu na przygotowanie się do wejścia w życie ustawy i przyjęcie regulacji wewnętrznych dotyczących sygnalistów.

Dyrektywa przewiduje wyjątek w odniesieniu do pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników – dla tych podmiotów termin na wdrożenie obowiązków wynikających z dyrektywy odłożono do 17 grudnia 2023 r. Natomiast pozostali pracodawcy objęci zakresem stosowania dyrektywy powinni być gotowi do wdrożenia sytemu informowania o nieprawidłowościach już od 17 grudnia 2021 r.

Dyrektywa zakłada między innymi, że każdy pracodawca zatrudniający 50 lub więcej osób będzie musiał wprowadzić procedurę określającą zasady zgłaszania nieprawidłowości oraz rozpatrywania wniesionych zgłoszeń wewnątrz firmy. Niezależnie od tego sygnalista będzie mógł zgłosić nieprawidłowości tzw. kanałem zewnętrznym, czyli bezpośrednio do organów państwowych. Ponadto, dyrektywa przewiduje także publiczne ujawnienie informacji przez sygnalistę, np. w prasie.

Dodatkowo, polski ustawodawca jest zobowiązany do wprowadzenia rozwiązań, które zapewnią sygnaliście ochronę przed odwetem. Szczególnie ważne jest też to, że w postępowaniach sądowych, w których sygnalista będzie dochodził naprawienia szkody poniesionej w ramach działań odwetowych, ciężar wykazania, że do odwetu nie doszło, będzie po stronie pracodawcy. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w postępowaniach sądowych dotyczących dyskryminacji.

 Terminarz określony w dyrektywie o sygnalistach:

  • 16 grudnia 2021 r. – upływ terminu na uchwalenie polskiej ustawy o sygnalistach,
  • 17 grudnia 2021 r. – uruchomienie wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości przez pracodawców z sektora prywatnego zatrudniających co najmniej 250 pracowników,
  • 17 grudnia 2023 r. – uruchomienie wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości przez pracodawców z sektora prywatnego zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli mają Państwo pytania dotyczące przepisów o sygnalistach lub potrzebują szerszego wsparcia w tym zakresie.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2022
Tagi
Kodeks pracy (31)nowelizacja (19)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)whistleblowing (7)sygnaliści (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)dopuszczenie do pracy (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)zatrudnianie cudzoziemców (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)cudzoziemcy (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)dokumentacja pracownicza (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)brexit (2)BYOD (2)praca zdalna (2)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2) (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)Chambers & Partners (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)służba wojskowa (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)Ukraina (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)certyfikaty covidowe (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)pracownik-żołnierz (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zezwolenie na pracę (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)szczepienia COVID-19 (1)
więcej...