2022-03-09
Pakiet pomocowy dla obywateli Ukrainy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakładający wsparcie dla osób przekraczających granicę RP w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Projekt zakłada znaczne uproszczenia w zakresie prawa do pobytu i pracy w Polsce oraz przewiduje objęcie obywateli Ukrainy m.in. świadczeniami opieki zdrowotnej. Obecnie projekt procedowany jest przez Sejm. 

Zgodnie z zapowiedziami 7 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i skierowała go do Sejmu. Projekt jest obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie i można spodziewać się, że zostanie przyjęty w najbliższych dniach. Z uwagi na trwające prace ostateczne brzmienie przepisów jest wciąż niepewne.

Ułatwienia dla obywateli Ukrainy

Projekt ustawy zawiera przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli na terytorium Polski w związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu obywatele Ukrainy będą mogli liczyć na znaczne uproszczenia związane z ich pobytem w Polsce, jak również zostaną objęci wsparciem w podstawowych aspektach życia, takich jak pomoc medyczna i socjalna.

Projekt ustawy przewiduje następujące rozwiązania:

 • obywatele Ukrainy, którzy na skutek konfliktu zbrojnego przekroczyli polską granicę w dniu 24 marca 2022 r. lub później, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy;
 • nowe przepisy umożliwią obywatelom Ukrainy uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, wydawanego na okres 3 lat i uprawniającego do pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę;
 • ustawa przewiduje możliwość nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym. Ma to na celu umożliwienie korzystania ze świadczeń publicznych przewidzianych w projekcie;
 • pracodawcy będą mogli zatrudnić obywateli Ukrainy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, pod warunkiem złożenia powiadomienia o powierzeniu pracy do właściwego urzędu pracy w terminie 7 dni od rozpoczęcia zatrudnienia;
 • obywatele Ukrainy będą uprawnieni do korzystania z usług rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy czy poradnictwo zawodowe w taki sam sposób jak obywatele RP;
 • projekt umożliwia objęcie obywateli Ukrainy pomocą socjalną, świadczeniami społecznymi i kształceniem na terytorium Polski
  oraz daje możliwość otrzymania jednorazowego wsparcia na utrzymanie.

Ochrona tymczasowa dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji wdrożona w całej Unii Europejskiej

Niezależnie od prac trwających w Sejmie, 7 marca 2022 r. Rada UE podjęła decyzję wykonawczą o wprowadzeniu tymczasowej ochrony wobec istnienia masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców (…), czyli „uśpionej” dotychczas dyrektywy uchwalonej w 2001 r. w następstwie konfliktu na Bałkanach.

Zgodnie z decyzją osoby wysiedlone z Ukrainy w wyniku wojny zyskują prawo do ochrony tymczasowej na terytorium całej Unii Europejskiej. Ochrona ta obejmuje, oprócz zapewnienia natychmiastowego schronienia, dostęp do rynku pracy, mieszkania (lub środków na nie), pomocy społecznej i środków utrzymania oraz opiekę medyczną, tj. co najmniej pomoc w nagłych wypadkach i podstawowe leczenie chorób. Dodatkowo dzieci i osoby nieletnie bez opieki mają również prawo do opieki prawnej i dostępu do edukacji.

Zgodnie z decyzją ochroną są objęte następujące kategorie osób:

 • obywatele Ukrainy mieszkający w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku;
 • bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich, którzy korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie; oraz
 • członkowie ich rodzin.

Status obywateli państw trzecich

Warto zwrócić uwagę, że opisywane przepisy nie chronią obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, którzy w chwili wybuchu konfliktu przebywali legalnie w Ukrainie np. na podstawie zezwoleń na pobyt, ale nie są objęci ochroną międzynarodową lub krajową. Nie wyklucza to jednak możliwości uwzględnienia takiego mechanizmu w przepisach krajowych, niemniej omawiana powyżej ustawa również takiej ochrony nie przewiduje.

W obecnym stanie prawnym wygląda na to, że osoby te będą musiały skorzystać z dotychczasowych rozwiązań prawnych, tj. wystąpić o zezwolenie na pobyt lub ubiegać się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Procedury te wiążą się jednak z pewnymi trudnościami, takimi jak długi czas ich procesowania oraz brak dostępu do rynku pracy przez 6 miesięcy w przypadku wystąpienia
o ochronę międzynarodową.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2022
Tagi
Kodeks pracy (32)nowelizacja (20)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo (11)
orzecznictwo SN (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)whistleblowing (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)sygnaliści (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)urlop rodzicielski (5)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)dopuszczenie do pracy (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)praca zdalna (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)dni wolne od pracy (3) (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)zatrudnianie cudzoziemców (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)cudzoziemcy (2)związki zawodowe (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)dokumentacja pracownicza (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)brexit (2)BYOD (2)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)pracownik-żołnierz (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zezwolenie na pracę (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)szczepienia COVID-19 (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Chambers & Partners (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)służba wojskowa (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)Ukraina (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)certyfikaty covidowe (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)badanie trzeźwości pracowników (1)
więcej...