2022-11-04
Wydłużenie legalnego pobytu Ukraińców w świetle planowanych zmian w specustawie

Jesień 2022 roku to czas intensywnych prac nad zmianami w przepisach regulujących legalność zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców, w tym Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W dzisiejszym wpisie analizujemy, co zmieni się w kontekście legalności pobytu Ukraińców w Polsce.

[EN below]

Nowelizacja powyższej ustawy zakłada uchylenie przepisów „covidowych” przedłużających z mocy prawa ważność tytułów pobytowych, o czym pisaliśmy ostatnio na naszym blogu. Jednak to dopiero początek legislacyjnych niespodzianek szykowanych przez rząd.

Wszystko wskazuje na to, że powyższą zmianą nie będą musieli się martwić obywatele Ukrainy, których ostatni dzień ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada od 24 lutego 2022 r. Projektodawca planuje bowiem przedłużyć ich ważność z mocy prawa do 24 sierpnia 2023 roku (obecne brzmienie specustawy przedłuża ich ważność do 31 grudnia 2022 r.).  

Powyższa zasada ma obowiązywać również względem polskich kart pobytu, a także polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca i „zgody na pobyt tolerowany” wydanych obywatelowi Ukrainy. Analogicznie został przedłużony termin opuszczenia Polski oraz dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy, jeżeli termin upływa od 24 lutego 2022 r.  

Z kolei pobyt obywatela Ukrainy na terenie RP na podstawie tzw. krótkoterminowego tytułu pobytowego (np. wiza Schengen wydana przez polski organ) lub ruchu bezwizowego będzie uznany za legalny do 24 sierpnia 2023 r., o ile ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na jednej z ww. podstaw przypadać będzie od 24 lutego 2022 r.

Jeśli chodzi o polskie wizy krajowe, projektodawca proponuje przedłużenie obywatelowi Ukrainy z mocy prawa okresu pobytu na podstawie wizy krajowej oraz ważności tej wizy do 24 sierpnia 2023 r., jeżeli ostatni dzień okresu jego pobytu na terytorium RP na podstawie tej wizy krajowej przypada od 24 lutego 2022.

Rząd planuje, by powyższe zmiany weszły w życie dzień po dniu ogłoszenia ustawy zmieniającej.

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy została przyjęta ze względu na wojnę na Ukrainie i jej skutki. Ze swej istoty ma charakter tymczasowy, a uprawnienia przyznane tym aktem prawnym obowiązują w ściśle określonych ramach czasowych. Jeżeli proponowane przedłużenie ważności tytułów pobytowych do 24 sierpnia 2023 r. wejdzie w życie, Ukraińcy – o ile w dalszym ciągu zamierzają pozostać w Polsce prze dłuższy czas – w niedalekiej przyszłości i tak staną przed koniecznością uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Co istotne, uproszczona ścieżka udzielenia takiego zezwolenia przewidziana przez aktualne brzmienie specustawy zostanie niebawem uchylona. Kwestia rozwiązań szykowanych przez rząd dla Ukraińców w przedmiocie udzielania im zezwoleń na pobyt czasowy zostanie poruszona w kolejnym wpisie.


Extending the legal stay of Ukrainians in the light of planned amendments to the Act on Aid to Citizens of Ukraine

The autumn of 2022 is a period of intensive legislative work on changes to provisions on legality of employment and residence of foreigners, including on the Act on Aid to Citizens of Ukraine in connection with the armed conflict on the territory of Ukraine (further "the Act”). In today's post, we look at what will change in terms of the legality of Ukrainians' stay in Poland

Amendment of the above Act entails repealing of the “covid-19" provisions which extend the validity of residence titles by virtue of law, what we recently wrote on our blog

However, this is only the beginning of the legislative surprises prepared by the government.

It appears that citizens of Ukraine whose temporary residence permits expire from 24 February, 2022 will not need to be bothered by the above change. This is because the amendment entails extension of validity of such temporary residence permits by virtue of law until 24 August, 2023 (the current wording of the Act extends their validity until 31 December, 2022).  

The above rule should also apply to Polish residence cards, as well as identity documents of a foreigner and "consent for tolerated stay" documents issued to Ukrainians. Similarly, the deadline for leaving Poland, and for voluntary return of a Ukrainian, has been extended in case it expired/will expire from 24 February, 2022.

Furthermore, the stay of a Ukrainian national in Poland on the basis of a so-called short-term residence title (e.g. a Schengen visa issued by a Polish authority), or within a visa-free regime, will be considered legal until August 24, 2023, provided that the last day of the permissible period of stay under one of the aforementioned grounds falls from 24 February, 2022.  

Regarding Polish national visas, the amendment entails extension by virtue of law of the residence period of Ukrainian on the basis of a national visa, as well as of the validity of this visa, until 24 August, 2023, if the last day of his/her legal residence in Poland  under this visa falls from 24 February, 2022.

The government plans for the above changes to take effect from the day after the amending act is published.

The Act was adopted due to the war in Ukraine and its consequences. By its very nature it is a temporary legislation and the rights granted by it are valid within a strict timeframe. If the proposed extension of validity of residence titles enters into force, Ukrainians – if they still intend to stay in Poland for an extended period of time – will need to obtain a temporary residence permit in the near future anyway. Significantly, the simplified path for granting such a permit provided by the current wording of the Act will soon be repealed. Next post will concern solutions government plans for Ukrainians in terms of granting residence permit decisions.  
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
Kodeks pracy (32)nowelizacja (20)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)dane osobowe (10)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)whistleblowing (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)sygnaliści (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)odpowiedzialność pracodawcy (4)zezwolenie na pracę (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)zatrudnianie cudzoziemców (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)dopuszczenie do pracy (4) (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)Prawo imigracyjne (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)praca zdalna (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)Zezwolenie na pobyt (3)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)badanie trzeźwości pracowników (2) (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)cudzoziemcy (2)Wizy (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)dokumentacja pracownicza (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)brexit (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)BYOD (2)molestowanie (2)skierowanie na badania wstępne (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)Przywrócenie do pracy (1)pokemon (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)delegacja (1)ZUS (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)pracownik-żołnierz (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)szczepienia COVID-19 (1)Opodatkowanie dochodów (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)mobbing (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1) (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1)Chambers & Partners (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Kontrakty Kupidyna (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)pracownik tymczasowy (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)Nowelizacja KPC (1)pokemongo (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)Trybunał Konstytucyjny (1)służba wojskowa (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)zakaz handlu (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)Ukraina (1)compliance (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)certyfikaty covidowe (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1) (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)związki uczuciowe w pracy (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)praca tymczasowa (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)
więcej...