2014-04-09
Pracownicy na czas określony są dyskryminowani przez polskie przepisy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE

W niedawnym wyroku w sprawie Nierodzik v. Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy z 13 marca 2014 roku (sygn. akt C-38/13) Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że sztywny, dwutygodniowy okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. Polskiego ustawodawcę czekają niezbędne zmiany w przepisach Kodeksu pracy.

Omawiana sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE w wyniku pytania prejudycjalnego Sądu Rejonowego w Białymstoku, który poddał w wątpliwość zgodność art. 33 Kodeksu pracy z regulacjami europejskimi. Przepis ten zakłada sztywny, dwutygodniowy okres wypowiedzenia dla umów zawartych na czas określony, trwających dłużej niż 6 miesięcy. Wątpliwość Sądu narodziła się w odniesieniu do przepisu art. 36 §1 Kodeksu pracy, który w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony różnicuje długość okresu wypowiedzenia w zależności od długości zakładowego stażu pracy danego pracownika. W tej sytuacji przepisy Kodeksu pracy różnicują sytuację prawną pracowników w zależności od rodzaju umowy o pracę, odmiennie kształtując ich uprawnienia dotyczące okresów wypowiedzenia.

Trybunał Sprawiedliwości UE w pierwszej kolejności przeanalizował dopuszczalność różnicowania sytuacji pracowników w zależności od typu umowy o pracę. Trybunał uznał, że warunki wypowiadania umów (w tym długość okresu wypowiedzenia) wpisują się w zakres definicji „warunków zatrudnienia”, w związku z czym mają do nich zastosowanie przepisy Porozumienia ramowego w sprawie umów na czas określony, zawartego dnia 18 marca 1999 r. między głównymi organizacjami międzybranżowymi (UNICE, CEEP oraz ETUC), wdrożonego do porządku prawnego Unii Europejskiej Dyrektywą Rady nr 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczące zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony. Klauzula 4 punkt 1 wspomnianego Porozumienia brzmi następująco:

„Jeżeli chodzi o warunki pracy, pracownicy zatrudnieni na czas określony nie będą traktowani w sposób mniej korzystny niż porównywalni pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, jedynie z tego powodu, że pracują na czas określony, chyba że zróżnicowane traktowanie jest uzasadnione powodami o charakterze obiektywnym.”

Trybunał stwierdził, że kluczowym kryterium w analizie niniejszej kwestii jest to, czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy na czas nieokreślony znajdują się w porównywalnej sytuacji. Trybunał orzekł, że jeżeli obie kategorie pracowników wykonują te same rodzaje pracy, a jedynym kryterium odróżniającym jest „tymczasowy charakter zatrudnienia”, to nie stanowi to uzasadnionego kryterium różnicowania sytuacji obu grup pracowników – Trybunał uznał, że kryterium takie jedynie w sposób ogólny i abstrakcyjny odnosi się do czasu trwania zatrudnienia.

W związku z powyższym, Trybunał orzekł, że w świetle wspomnianego Porozumienia ramowego niedopuszczalne jest różnicowanie sytuacji prawnej pracowników znajdujących się w porównywalnych sytuacjach w taki sposób, że okres wypowiedzenia umów na czas określony (zawartych na dłużej niż 6 miesięcy) wynosi dwa tygodnie, w sytuacji, gdy okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony jest zależny od długości zatrudnienia i może wynieść nawet trzy miesiące.

Wskutek wydania orzeczenia na ustawodawcy ciąży obowiązek usunięcia przepisów, które niezgodnie z prawem różnicują sytuację prawną obydwu kategorii pracowników. Warto zaznaczyć, że niezbędne są zmiany dotyczące nie tylko długości okresów wypowiedzenia, ale też np. obowiązku skonsultowania zamiaru wypowiedzenia umowy na czas określony z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym. Zapewne już wkrótce będziemy mogli zapoznać się z konkretnymi propozycjami rządu w zakresie wymaganych zmian w Kodeksie pracy.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2021
Tagi
Kodeks pracy (31)nowelizacja (18)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)urlop rodzicielski (5)COVID-19 (5)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)whistleblowing (3)sygnaliści (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)dopuszczenie do pracy (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)dni wolne od pracy (3) (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)brexit (2)BYOD (2)praca zdalna (2)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)dokumentacja pracownicza (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)
więcej...