2015-02-20
Sukcesja prawa do preferencyjnej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

W dniu 19 lutego 2015 r. uzyskaliśmy korzystne orzeczenie Sądu Okręgowego w sprawie dotyczącej ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe w związku z połączeniem spółek i przejściem pracowników w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy.

Sprawa dotyczyła decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji przepisów na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację w celu ustalenia, czy w przypadku połączenia spółek przez przejęcie, oddział spółki przejmującej utworzony w celu zatrudnienia pracowników spółki przejmowanej, powinien opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe od wynagrodzeń tych pracowników w wysokości (stawce) stosowanej poprzednio przez spółkę przejmowaną.

Spółka przejmowana korzystała z preferencyjnej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ustalanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o informacje o wypadkowości przekazywane przez spółkę.

Spółka stała na stanowisku, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia ordynacja podatkowa oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 23(1) Kodeksu pracy, oddział spółki przejmującej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne związane ze składką na ubezpieczenie wypadkowe, w tym w szczególności, w uprawnienie do stosowania stopy procentowej składki w takiej samej wysokości jak stosowana przez spółkę przejmowaną.

ZUS wydając decyzję uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Decyzja została zaskarżona przez spółkę, jako wydana z naruszeniem przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z przepisami ordynacji podatkowej. ZUS, w odpowiedzi na odwołanie spółki, podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy rozstrzygający sprawę, zgodził się z argumentacją przedstawioną przez spółkę we i zmienił decyzję ZUS zgodnie z wnioskiem spółki. Sąd w szczególności potwierdził, że pod pojęciem „należności z tytułu składek” należy rozumieć także wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, a z uwagi na następstwo prawne zachodzące w rozpatrywanej sprawie, w przypadku przejścia pracowników w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy (w związku z połączeniem spółek) ze spółki przejmowanej do oddziału spółki przejmującej, oddział będący nowym pracodawcą nabywa uprawnienie do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe w takiej samej wysokości jak stosowana przeze przejmowaną spółkę.

Rozstrzygnięcie przyjęte przez Sąd pozwoli korzystać oddziałowi spółki przejmującej z korzystniej ustalonej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, niż miałoby to miejsce jeśli oddział byłby traktowany na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych jak zupełnie nowy pracodawca.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2022
Tagi
Kodeks pracy (31)nowelizacja (19)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)whistleblowing (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)sygnaliści (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)dopuszczenie do pracy (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)odpowiedzialność pracodawcy (4)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)praca zdalna (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)zatrudnianie cudzoziemców (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)cudzoziemcy (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)dokumentacja pracownicza (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)brexit (2)BYOD (2)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2) (2)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zezwolenie na pracę (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)szczepienia COVID-19 (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)Chambers & Partners (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)służba wojskowa (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)Ukraina (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)certyfikaty covidowe (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)badanie trzeźwości pracowników (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)pracownik-żołnierz (1)
więcej...